Doprava zdarma při nákupu nad 899 Kč

Podmínky ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") a zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o OOU"). Bezpečnost osobních údajů a jejich zpracovávání zákonným způsobem je pro nás prvořadé. Zde se dozvíte, jak vaše osobní údaje zpracováváme a jak dosáhneme jejich bezpečnosti. 

1. NAŠE ÚDAJE 

Kdo jsme?

Osobní údaje zpracovává

Obchodní jméno: Ecomm Trade s. r. o.

Registrace: Obchodní registr Okresního soudu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 40343/S

Sídlo: 1. mája 909/22, 981 01 Hnúšťa

IČO: 53515871

Zast.: Lenka Tomengová, jednatel

email: info@mabell.cz                                      

tel.:     +420 705 948 804                               

(dále jen „provozovatel“) 

2. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJÚ, ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD A OBDOBÍ

Jaké osobní údaje zpracováváme, na jaký účel, na jakém právním základě a na jaké období?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k dosažení stanoveného účelu. Osobní údaje zpracováváme na tento účel: 

Účetní agenda

Osobní údaje zákazníků, příp. jiných osob vedených v účetnictví, zpracováváme v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa pro fakturační účely, číslo bankovního účtu, údaje o platbách, tel. č., email, podpis pro účely vedení účetnictví a plnění povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví a dalších příslušných právních předpisů. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností. Účetní doklady uchováváme 10 let. 

Eshop

Osobní údaje zákazníků zpracováváme v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa pro doručení, adresa pro fakturační účely, údaje o objednávkách, číslo bankovního účtu, údaje o platbách, tel. č., email zpracováváme na následující účely: 

 • předsmluvní komunikace,
 • vytvoření uživatelského účtu,
 • přijetí objednávky,
 • plnění smlouvy a odeslání zboží,
 • evidence smluv po stanovenou dobu,

Právním základem pro jejich zpracování je:

 • plnění smluvní povinnosti

Osobní údaje zájemce z předsmluvní komunikace uchováváme 6 měsíců. Osobní údaje zpracovávané pro účely uzavření a plnění smlouvy uchováváme 5 let. Osobní údaje v uživatelském účtu se uchovávají po dobu registrace na webovém sídle. 

Reklamace

Osobní údaje zákazníků, osob, kteří reklamovali zboží nebo službu, jiných osob, jejichž zpracování osobních údajů je nezbytné v souvislosti s vyřízením reklamace zpracováváme v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, email, tel. č., údaje o objednávce a reklamovaném zboží, předmět reklamace na účel přijetí a vyřízení reklamace, evidence reklamací. 

Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění zákonné povinnosti podle zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje uchováváme 5 let ode dne vyřízení reklamace. 

Zasílání newsletteru zákazníkům

Osobní údaje zákazníků zpracováváme v rozsahu titul, jméno, příjmení a email za účelem zasílání newsletteru na právním základě oprávněného zájmu, kterým je informování o činnosti provozovatele a přímý marketing. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 3 let. Zákazník může kdykoliv namítat zpracování osobních údajů a odhlásit se z newsletteru kliknutím na link, který je v patičce každého mailu. 

Zasílání newsletteru zájemcům

Osobní údaje zájemců, kteří se přihlásili na newsletter, zpracováváme v rozsahu titul, jméno, příjmení a email za účelem zasílání newsletteru na právním základě souhlasu dotčené osoby. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 3 let. Zákazník může kdykoliv odvolat souhlas a odhlásit se z newsletteru kliknutím na link, který je v patičce každého mailu. 

Opuštěný košík

Osobní údaje zájemců, kteří vložili produkt do košíku, zpracováváme v rozsahu IP adresy, emailu a údajů o produktu na právním základě oprávněného zájmu, kterým je připomenutí koupě produktu. Prodávající připomene koupi produktu prostřednictvím emailu zájemci, který vložil produkt do košíku. 

Kupón k svátku

Osobní údaje zákazníků zpracováváme v rozsahu titul, jméno, příjmení a email za účelem zaslání kuponu k svátku na email zákazníka na právním základě oprávněného zájmu, kterým je přímý marketing a zvýšení prodeje. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 3 let. Zákazník může kdykoliv odmítnout zpracovávání osobních údajů emailem nebo kliknutím na link v patičce mailu. 

Dotazník spokojenosti

Osobní údaje zákazníků zpracováváme v rozsahu titul, jméno, příjmení a email za účelem zaslání dotazníku na průzkum spokojenosti zákazníka. Tyto osobní údaje zpracováváme na právním základě oprávněného zájmu, kterým je průzkum spokojenosti zákazníka a zlepšení služeb. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců. Zákazník může kdykoliv odmítnout zpracovávání osobních údajů emailem. 

Recenze zákazníků

Osobní údaje zákazníků, kteří poskytli recenzi, zpracováváme v rozsahu titul, jméno, příjmení, fotografie a předmět recenze se souhlasem dotčené osoby za účelem zveřejnění recenze na web stránkách provozovatele a na sociálních sítích. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 5 let. Zákazník může kdykoli odvolat svůj souhlas se zasláním oznámení emailem. 

Správa sociálních sítí

Osobní údaje fanoušků našich oficiálních stránek na sociálních sítích zpracováváme pro účely správy sociálních sítí. Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem, kterým je prezentace provozovatele a jeho služeb prostřednictvím sociálních sítí. Osobní údaje zpracováváme po celou dobu, dokud jste fanouškem naší stránky. 

Soutěž

Osobní údaje soutěžících v rozsahu: uživatelský účet dotčené osoby na příslušné sociální síti a email zpracováváme ve smyslu požadavků účasti na soutěži, její vyhodnocení a předání cen. Osobní údaje soutěžících zpracováváme pouze během trvání soutěže a pak je zlikvidujeme. Osobní údaje výherců uchováváme 10 let pro účetní účely. 

Analytika a cookies

Cookies zpracováváme k zajištění funkčnosti naší webové stránky a jejího jednoduššího používání a pro reklamní účely. Právním základem pro zpracování cookies je váš souhlas, který nám dáte nastavením svého prohlížeče. S vaším souhlasem zpracováváme zejména IP adresu, geografickou polohu, typ a verzi vašeho prohlížeče / operačního systému, zdrojových odkazů, délky návštěvy prohlížených stránek a pohybech na našich webových stránkách nebo jakékoliv podobné informace, které společnost může získat přímo nebo nepřímo od poskytovatelů třetích stran, informace generované při vašem používání naší webstránky a / nebo služeb nebo informace, které jsou generovány v průběhu využívání našich služeb (včetně časového rozvrhu, četnosti a vzorce užívání webstránky). Tyto údaje zpracováváme za účelem analýzy a zlepšování web stránky a pro reklamní účely. 

Za tímto účelem používáme Facebook Pixel and Google Analytics. 

Prostřednictvím Facebook Pixel sbíráme a odesíláme hašovací údaje v rozsahu pohlaví, aktuální poloha, jméno a příjmení, tel.č.. Více info na stránce (https://www.facebook.com/business/help/611774685654668). 

Prostřednictvím Google Analytics zpracováváme údaje v rozsahu věk, pohlaví, geografické údaje pro účely cílení reklamy. 

3. SOUHLAS

Osobní údaje zpracováváme i na základě souhlasu dotčené osoby, a to v případech, kdy jejich zpracování není nezbytné pro plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo pokud to není naším oprávněným zájmem. Tyto údaje zpracováváme pouze během trvání souhlasu. Dotyčná osoba může souhlas kdykoliv odvolat zasláním oznámení na email info@mabell.cz nebo kliknutím na link v patičce mailu. 

4. OSOBY MLADŠÍ 16 LET

Je vám méně než 16 let?

Nabídka zboží a služeb na této webové stránce není určena pro osoby mladší 16 let. Pokud zpracováváme osobní údaje v souvislosti se službami informační bezpečnosti na základě vašeho souhlasu, tento souhlas nám můžete poskytnout, pouze pokud jste starší 16 let. Osobní údaje osob mladších 16 let nezpracováváme. 

5. PŘÍJEMCI

Komu poskytujeme vaše osobní údaje?

Osobní údaje poskytujeme třetí osobě pouze pokud nám to vyplývá ze zvláštního zákona nebo je to nezbytné pro plnění smlouvy. Jde zejména o orgány veřejné správy a dopravců.

Vaše osobní údaje dále poskytujeme zprostředkovatelům, kteří nám dodávají odborné a specializované služby. S každým zprostředkovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů a zavázali se jejich mlčenlivostí. Zpracováváním osobních údajů jsme pověřili:

 • účetní firmu,
 • externího pracovníka na správu e- shopu a marketing,
 • balíkobot,
 • poskytovatele platební brány,
 • poskytovatele webhostingu, správy a administrace eshopu.

 6. TŘETÍ ZEMĚ

Kam přenášíme vaše osobní údaje?

Osobní údaje přenášíme do třetí země, a to do USA. Uvedená země poskytuje odpovídající záruky za bezpečnost vašich osobních údajů. 

7. STÍŽNOST

Nejste spokojeni?

Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete nám dát o tom vědět na email info@mabell.cz. Také máte možnost podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně. 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Hraničná 12, 820 07 Bratislava

Email: statny.dozor@pdp.gov.sk 

8. ZPŮSOB ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme v elektronické a listinné formě. Nevyužíváme žádné prostředky automatizovaného individuálního rozhodování. 

Vedeme záznamy o všech zpracovatelských činnostech a máme zavedena nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Tato opatření zahrnují zejména antivirové programy a politiku silných hesel. Svěřené osobní údaje pravidelně zálohujeme, abychom je mohli v případě náhodného poškození nebo ztráty ihned obnovit. Osoby, které zpracovávají osobní údaje, byly poučeny a zavázány mlčenlivostí. K výběru zprostředkovatelů přistupujeme velmi zodpovědně, přičemž dbáme na to, aby nám vybraný zprostředkovatel poskytl dostatečné záruky za bezpečnost vašich osobních údajů. 

9. PRÁVA DOTYČNÝCH OSOB

Jaká máte jako dotyčná osoba práva?

GDPR vám přiznává určitá práva, kterými můžete ovlivnit, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Ne všechna práva však lze uplatnit za každých okolností. Třeba přitom vycházet z právního základu zpracování osobních údajů. 

a) Právo na přístup k údajům

Máte právo vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, můžete nás požádat o přístup k údajům. Na základě vaší žádosti vydáme potvrzení s informacemi o zpracování vašich osobních údajů naší společností. 

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly správné, úplné a aktuální. Pokud jsou nesprávné nebo neaktuální, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu s ohledem na technické možnosti. 

c) Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. O jejich vymazání nás můžete požádat kdykoliv. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud:

 • je už nepotřebujeme k účelu, na který jste nám je poskytli;
 • odvoláte svůj souhlas;
 • odmítáte zpracovávání svých osobních údajů;
 • zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně;
 • osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost;
 • jste dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet;

d) Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaší žádosti vyhovíme, budeme vaše údaje pouze uchovávat a dále s nimi pracovat už nebudeme. K omezení zpracování vašich údajů dojde, jestliže:

 • nám sdělíte, že jsou nesprávné, a to dokud neověříme jejich správnost;
 • je zpracováváme nezákonně, avšak vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a namísto toho žádáte, abychom zpracovávání vašich osobních údajů pouze omezili;
 • je už nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k prokázání, uplatňování nebo hájení svých práv;
 • odmítáte zpracovávání svých osobních údajů, a to do té doby, než neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.

e) Právo na přenosnost údajů

V zákonem stanovených případech máte právo, abychom vaše osobní údaje přenesli dalšímu provozovateli. Týká se to zejména zpracování osobních údajů se souhlasem nebo za účelem plnění smlouvy, pokud jsou zpracovávány automatizovanými prostředky a je to technicky možné.  

f) Právo namítat

V případech, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na právním základě oprávněného zájmu, máte právo namítat proti jejich zpracovávání. Pokud neprokážeme, že existuje vážný oprávněný důvod k jejich zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy nebo právy, zpracování osobních údajů se na základě vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončí. 

Vaši žádost, která uplatňuje některé z uvedených práv, nám můžete poslat emailem nebo poštou na adresu uvedenou výše. Všemi vašimi žádostmi se budeme zabývat a o výsledku jejího vyřízení vás budeme informovat stejným způsobem, jakým podáte žádost. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění. Vyhrazujeme si právo tyto zásady změnit, pokud dojde ke změně zpracování osobních údajů v naší společnosti.

  Doprava od 49 Kč nebo zdarma od 899 Kč

  14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu