Doprava zdarma při nákupu nad 899 Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Internetového obchodu www.mabell.cz

Článek I

Všeobecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavření kupní smlouvy na dálku mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je prodej a koupě zboží prostřednictvím internetového obchodu www.mabell.cz
 2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy specifikované v čl. 1 odst. 1 těchto obchodních podmínek. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.
 3. Předmětem těchto obchodních podmínek je vymezení práv a povinností smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy a poskytnutí informací v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníka při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalších příslušných právních předpisů.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránce internetového obchodu www.mabell.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.  
 5. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se s obchodními podmínkami důkladně seznámil a jejich obsahu porozuměl.

Článek II

Vymezení pojmů

1. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.mabell.cz

Obchodní jméno: Ecomm Trade s. r. o.

Registrace: Obchodní registr Okresního soudu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 40343/S 

Sídlo: 1. mája 909/22, 981 01 Hnúšťa

IČO: 53515871

IČ DPH: SK2121391195

Zast.: Lenka Tomengová, jednatel

email:    info@mabell.cz                                      

tel.:        +420 705 948 804                 

2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo využívá služeb, a to buď jako spotřebitel, nebo podnikatel. 

3. Kupujícím  spotřebitelem je ve smyslu § 419, zák. č.  89/2012 Sb. občanského zákoníku  ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.  

4. Spotřebitelskou smlouvou je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá prodávající se spotřebitelem.

5. Smlouvou uzavřenou na dálku je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního listu nebo nabídkového katalogu. 

6. Kupujícím podnikatelem je ve smyslu § 420 - § 422 , zák. č.  89/2012 Sb. občanského zákoníku  ve znění pozdějších předpisů:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
 • fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

7. Orgánem dozoru je: 

Česká obchodní inspekce (ČOI)
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2  
IČ: 000 20 869
http://www.coi.cz

 Článek III

Uzavření kupní smlouvy

1. Seznam zboží na stránkách internetového obchodu www.mabell.cz je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží je uvedena u každého produktu zvlášť, příp. bude potvrzena prodávajícím na základě poptávky kupujícího.

2. Zboží nabízené prodávajícím je možné objednat prostřednictvím některého z následujících prostředků dálkové komunikace:

 1. webového sídla www.mabell.cz
 2. emailem
 3. telefonicky. 
 4. zprávou na oficiální stránku prodávajícího na sociálních sítích Facebook a Instagram,

3. Při nákupu prostřednictvím internetového obchodu postupujete tak, že vybrané zboží umístěte do košíku kliknutím "Přidat do košíku". Po ukončení nakupování kliknutím na nákupní košík se dostanete na podstránku nákupního košíku, kde po sumarizaci vybraného zboží kliknutím na "Pokračovat" zvolíte způsob dodání a způsob platby. Kliknutím na "Pokračovat" na následující podstránce vyplníte fakturační údaje a následně kliknutím na "Odeslat objednávku s povinností platby" svou objednávku závazně potvrdíte. 

4. Při nákupu prostřednictvím emailu nebo přes zprávu na sociálních sítích zájemce odešle na email/zprávu s objednávkou, která obsahuje fakturační údaje zákazníka, email a tel. č., název a kód produktu, cenu, způsob dodání a zaplacení. Při nákupu prostřednictvím telefonu tyto údaje sdělí do telefonu a následně mu prodávající potvrdí uzavření smlouvy mailem. 

5. Objednávka uskutečněná prostřednictvím jakéhokoliv prostředku dálkové komunikace je závazná. 

6. Po přijetí závazné objednávky prodávající potvrdí uzavření kupní smlouvy emailem. Doručením potvrzení se považuje kupní smlouva za uzavřenou. Takto uzavřená smlouva je závazná, měnit nebo zrušit ji lze pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo ze zákonných důvodů. 

7. Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let za účelem jejího úspěšného plnění a plnění si povinnosti prodávajícího vyplývající mu ze zvláštních právních předpisů. Kupní smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám. 

Článek IV

Uživatelský účet

1. Kupující se může při zadávání objednávky nebo kdykoliv jindy registrovat na stránce a vytvořit si uživatelský účet. 

2. Vytvoření uživatelského účtu je bezplatné. 

3. Kupující je povinen uvést v registračním formuláři pravdivé údaje v rozsahu uvedeném prodávajícím.

Článek V

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Předmětem kupní smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran. 

2. Prodávající je povinen zejména:

 1. poskytnout spotřebiteli informace podle příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalších příslušných právních předpisů,
 2. zabalit zboží na přepravu tak, aby nedošlo k jeho poškození, 
 3. dodat spotřebiteli objednané zboží do místa určení řádně a včas,
 4. dodat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím všechny doklady potřebné k řádnému převzetí a užívání zboží v souladu s příslušnými právními předpisy.

3. Prodávající má právo na zaplacení kupní ceny řádně a včas. 

4. Kupující je povinen zejména:

 1. včas převzít zboží v místě určení, 
 2. aplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží, pokud se strany nedohodly, že náklady na doručení zboží nese prodávající, 
 3. potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

5. Kupující má právo na dodání zboží prodávajícím řádně a včas.

Článek VI

Cena zboží nebo služby

1. Ceny jednotlivých produktů jsou na stránkách internetového obchodu www.mabell.cz aktuální a platné. Uváděny jsou včetně dani z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši, jelikož prodávající je jejím plátcem.  

2. Konečná cena je sumární cena uváděna v objednávkovém formuláři těsně před odesláním závazné objednávky. Konečná cena je uváděna včetně daní a poplatků (např. poštovné), které musí kupující zaplatit pro získání zboží. Tuto cenu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou stran.  

3. Dokladem o prodeji včetně ceny zboží je faktura (daňový doklad), která zároveň slouží jako dodací a záruční list. Prodávající zasílá fakturu v elektronické formě. Při platbě převodem nebo online ihned po obdržení, při platbě na dobírku je daňový doklad zaslán kupujícímu v den převzetí zásilky od přepravce.

Článek VII

Poštovné a balné

1. Náklady na dodání zboží nese kupující, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

2. Kupující si může zvolit některý z následujících způsobů dopravy:

 • Kurýrem PPL
 • Zásilkovnou - doručení na adresu nebo na výdejní místo
 • Českou poštou - doručení na adresu nebo na poštu

3. Náklady na dodání zboží do zahraničí budou vypočítány individuálně na základě hmotnosti zboží. 

4. Prodávající si balné neúčtuje.

Článek VIII

Platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na doručení zboží, a to ve lhůtě splatnosti, nejpozději však při převzetí zboží. 

2. Kupující může kupní cenu zaplatit následujícími způsoby:

Na dobírku 

Cenu za objednané zboží kupující zaplatí až při jeho převzetí na poště nebo od kurýra. Při tomto způsobu platby účtujeme k ceně objednávky cenu za dobírku, která je započtena v ceně objednávky. Poplatek za dobírku je 30 Kč s DPH k ceně poštovného

Platba online platební kartou

Cenu za objednané zboží zaplatí kupující online přes platební bránu.

 Platba bankovním převodem

Cenu za objednané zboží zaplatí kupující bankovním převodem do 3 dnů. Pokud kupující nezaplatí dohodnutou cenu do 7 dnů, má se za to, že smluvní strany od smlouvy odstoupily a objednávka se stornuje.

Článek IX

Dodací podmínky

1. Zboží, které je skladem, se prodávající zavazuje expedovat do 3 dnů ode dne potvrzení objednávky. 

2. Pokud není možné zboží dodat v uvedené lhůtě, dohodnou se smluvní strany na poskytnutí dodatečné lhůty k plnění. O dodání zboží bude kupující informován mailem.  

3. Kupující převezme zboží v místě, které je uvedeno v objednávce. 

4. Od okamžiku předání zboží k přepravě dopravci odpovídá za případnou škodu dopravce. Z uvedeného důvodu je nutné, aby kupující nebo jím pověřená osoba při přebírání zboží zkontrolovala, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě jeho poškození je třeba na místě sepsat s dopravcem záznam o zjištěných vadách způsobených během přepravy.

5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou. O této skutečnosti je třeba sepsat s dopravcem záznam.

6. V případě, že kupující zboží převezme i přes evidentní poškození obalu, prodávající nemusí uznat případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.  

7. Po převzetí zboží kupující zboží prohlédne a případné poškození nebo neúplnou zásilku oznámí prodávajícímu e-mailem na info@mabell.cz nebo prostřednictvím online formuláře dostupného na stránkách prodejce.

8. Kupující je v případě nedodání zboží ve lhůtě dle čl. IX odst. 1 těchto obchodních podmínek oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

9. V případě potřeby opakovaného doručování objídaného zboží z důvodů na straně kupujícího, je kupující povinen zaplatit náklady na opakované doručení zboží.

Článek X

Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím na místě dodání, které určil.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího. Když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

Článek XI

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitele se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími případnými právními předpisy, v souladu s platnými právními předpisy o ochraně spotřebitele.

2. Spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

3. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem v okamžiku, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se

 1. zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodá odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
 2. dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
 3. zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

4. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je

 1. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
 2. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen, 

a v jiných případech stanovených zákonem.

6. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo emailem, přičemž použít může formulář pro odstoupení od smlouvy.

7. Odstoupit od smlouvy lze také prostřednictvím online formuláře přes službu Retino nebo vyplněním formuláře v listinné formě a zasláním na adresu sídla společnosti nebo adresu:

FROGMAN s.r.o. (Mabell.cz - ID: 25816F)
tř. 3. května 910
763 02 Zlín - Malenovice
Česká republika

nebo e-mailem na info@mabell.cz.

8. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den uvedené lhůty. 

9. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

Spotřebitel zašle zboží prodávajícímu na následující adresu:

FROGMAN s.r.o. (Mabell.cz - ID: 25816F)
tř. 3. května 910
763 02 Zlín - Malenovice
Česká republika

10. Prodávající si vyhrazuje nepřebírat zásilku, která byla doručena na jinou než na výše uvedenou adresu nebo do jeho sídla, např. na výdejní místo.

11. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli uvedené platby stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky.

12. Smluvní strany se mohou dohodnout, že místo vrácení kupní ceny prodávající vymění vrácené zboží za jiné zboží z nabídky v odpovídající hodnotě. Kupující může přímo požádat o výměnu zboží prostřednictvím online formuláře, ve kterém uvede informace o zboží, které vrací a informace o zboží, které ho chce vyměnit. Pokud je požadované zboží levnější prodávající vrátí rozdíl v ceně kupujícímu bankovním převodem, pokud je požadované zboží dražší, zaplatí kupující rozdíl v ceně předem bankovním převodem nebo na dobírku (poplatek za dobírku je 30 Kč)). Kupující hradí dopravní náklady na zaslání vyměněného zboží prodávajícím dle aktuálního ceníku dopravy prodejce.

13. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. 

14. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím.

15. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.

16. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží. 

17. Prodávající doporučuje kupujícímu pojistit zboží, které je předmětem vrácení. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení, nese kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.

18. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané kupujícím na dobírku.

19. Odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem se řídí příslušnými ustanoveními Obch. zák.

20. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, pokud není schopen dodat kupujícímu zboží řádně a včas, zejména z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží.

21. Prodávající může spolu s objednaným zbožím zaslat kupujícímu bezplatný dárek, tzn. jiné zboží zdarma. V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je vrácení zboží se kterým byl zaslán dárek, je kupující povinen vrátit i tento dárek.

Článek XII

Řešení sporů

1. Právní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s používáním internetového obchodu a uzavřením smluvního vztahu, se řídí právním řádem České republiky. 

2. Účastníci tohoto právního vztahu se dohodli, že v případě vzniku sporu je dána příslušnost soudů České republiky. 

3. V případě vzniku sporu mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem je spotřebitel oprávněn obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spotřebitel spokojen se způsobem vyřízení reklamace nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Žádost o nápravu je možné zaslat elektronickou poštou na e-mail info@mabell.cz nebo poštou na adresu prodávajícího. Pokud prodávající na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu některému ze subjektů alternativního řešení sporů. 

4. Podmínky alternativního řešení sporu upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

5. Spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu na příslušný subjekt alternativního řešení sporů, kterým je právnická osoba zapsaná v seznamu vedeném Ministerstvem vnitra ČR nebo Česká obchodní inspekce (www.coi.sk).

6. Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, provozovanou EU. Stížnost lze podat vyplněním online formuláře na stránce https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm. Právo volby mezi subjekty alternativního řešení sporů má spotřebitel. 

7. Řešení sporů některým ze subjektů alternativního řešení sporů se může domáhat pouze spotřebitel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. 

8. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporů vyplývajících ze spotřebitelských smluv uzavřených na dálku. 

9. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout v zákonem stanovených případech, například pokud vyčíslená hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur nebo pokud podá spotřebitel návrh po uplynutí jednoho roku ode dne doručení zamítavé odpovědi prodávajícího nebo marného uplynutí 30denní lhůty pro vyjádření k žádosti. 

10. Alternativní řešení sporů je v zásadě bezplatné. Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele požadovat poplatek za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 eur. 

11. Subjekt alternativního řešení sporů postupuje při alternativním řešení sporu tak, aby byl spor co nejrychleji vyřešen, předchází zbytečným průtahům, jedná hospodárně a bez zbytečného a nepřiměřeného zatěžování stran sporu a jiných osob; pokud je to možné, při komunikaci využívá zejména telefonický kontakt a elektronické prostředky.

12. Subjekt alternativního řešení sporů ukončí alternativní řešení sporu do 90 dnů ode dne jeho zahájení. Ve zvlášť složitých případech může subjekt alternativního řešení sporů lhůtu podle věty první prodloužit o 30 dní, a to i opakovaně. Subjekt alternativního řešení sporů je povinen o každém prodloužení lhůty podle druhé věty neprodleně informovat strany sporu spolu s uvedením důvodu prodloužení lhůty.

13. Pokud mezi stranami sporu nedojde k uzavření dohody a subjekt alternativního řešení sporů na základě skutečností, které zjistí při alternativním řešení sporu, dospěje k odůvodněnému závěru, že prodávající porušil práva spotřebitele podle předpisů na ochranu práv spotřebitele, ukončí alternativní řešení sporu vydáním nezávazného odůvodněného stanoviska.

Článek XIII

Odpovědnost prodávajícího za vady a reklamační podmínky

1. Odpovědnost prodávajícího za vady a podmínky uplatnění a vyřízení reklamace se řídí příslušnými ustanoveními reklamačního řádu přijatého provozovatelem a zveřejněném na internetové stránce www.mabell.cz.

Článek XIV

Platnost smlouvy

1. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného splnění povinností obou stran vyplývajících z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí.

Článek XV

Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje kupujících zpracovává prodávající v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") a zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů.

2. Podmínky zpracování osobních údajů provozovatelem jsou specifikovány na internetové stránce www.mabell.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Článek XVI

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách internetového obchodu www.mabell.cz v den odeslání objednávky kupujícím, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky, pokud si to bude vyžadovat změna obchodní politiky nebo platné legislativy.

3. Smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem v obchodních podmínkách blíže neupravených se řídí právním řádem České republiky, především Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

4. Tyto obchodní podmínky jsou vypracované advokátní kanceláří Lanikova Group, s.r.o. pro provozovatele internetového obchodu, přičemž jsou chráněny ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Bez souhlasu autora je zakázáno toto autorské dílo jakýmkoli způsobem použít, a to zejména, nikoliv však výlučně, kopírovat, zveřejňovat, měnit, upravovat, rozšiřovat a jinak zneužívat.

5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 8.4.2021.

 

  Doprava od 49 Kč nebo zdarma od 899 Kč

  14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu